جدول مقایسه قراردادها

قرارداد حق بهره‌برداری

قرارداد فروش

تعریف قرارداد
تعریف قرارداد حق بهره‌برداری

قرارداد در بازه زمانی یک ساله می‌باشد و بیمارستان به صورت ماهیانه حق اشتراک پرداخت می‌نماید.

تعریف قرارداد فروش

نسخه فعلی نرم افزار به بیمارستان فروخته می‌شود در ازای پرداخت مبلغ نرم افزار در سه قسط:

۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد به صورت پیش پرداخت

۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد پس از استقرار و تحویل سامانه هاسپیتک

۲۰ درصد از مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت و پس از اتمام دوره گارانتی و تایید کارفرما.

شرایط و امکانات
شرایط و امکانات در قرارداد حق بهره‌برداری

بیمارستان در قبال پرداخت حق اشتراک ماهیانه از خدمات و امکانات زیر استفاده می‌نماید:

استفاده از امکانات نرم افزار به صورت کامل و براساس پنل موضوع قرارداد

آپدیت خودکار کلیه بهبودها و فیچرهای توسعه داده شده در نرم‌افزار در طول مدت قرارداد بر روی نرم افزار بیمارستان

شرایط و امکانات در قرارداد فروش

بیمارستان در قبال خرید نسخه فعلی نرم افزار از خدمات و امکانات زیر استفاده می‌نماید:

استفاده از امکانات نسخه خریداری شده نرم افزار به صورت کامل و براساس پنل موضوع قرارداد

در قرارداد فروش آپدیت خودکار کلیه بهبودها و فیچرهای توسعه داده شده در نرم‌افزار در طول مدت قرارداد بر روی نرم افزار بیمارستان اعمال نمیگردد و نسخه خریداری شده استفاده میگردد و چنانچه بیمارستان تمایل به آپدیت بهبودها و فیچرها داشته باشد میتواند از امکان افزایش حجم ۲۵درصد استفاده نماید.

پشتیبانی فنی
پشتیبانی فنی در قرارداد حق بهره‌برداری

به صورت رایگان و درقالب مبلغ ماهیانه حق اشتراک

پشتیبانی فنی در قرارداد فروش

به صورت رایگان در سال اول قرارداد و درقالب قرارداد فروش

مبلغ پشتيبانی سال‌های آتی نرم افزار پس از اتمام گارانتی سال اول، معادل درصد اعلام شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای از مبلغ کل سامانه بدون احتساب تخفیف می باشد.

پشتیبانی محتوایی
پشتیبانی محتوایی در قرارداد حق بهره‌برداری

ساعتی نامحدود: براساس تعرفه‌های شورای نظام صنفی رایانه‌ای در سطح کارشناس: در این مدل براساس تیکت‌های پشتیبانی ثبت شده در سامانه تیکتینگ شرکت و مدت زمان پیاده سازی هر درخواست توسط کارشناسان، مجموع ساعت ماهیانه محاسبه و براساس تعرفه نظام صنفی فاکتور برای بیمارستان صادر می‌گردد.

پکیج ساعتی ماهیانه: در این مدل تعرفه ساعتی پکیج نصف تعرفه نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سطح کارشناس محاسبه‌ می گردد.

لازم به ذکراست ظرفیت باقیمانده ساعت ماهیانه پکیج، قابل ذخیره در ماه های آتی نمی باشد و چنانچه بیشتر از ساعت پکیج در ماه درخواست ثبت گردد براساس تعرفه شورای نظام صنفی به صورت تعرفه کامل ساعتی محاسبه می گردد.

آموزش تخصصی نماینده بیمارستان: دراین مدل براساس ساعات جلسات آموزشی و مطابق تعرفه‌های نظام صنفی رایانه ای کشور هزینه کل دوره محاسبه می‌گردد.

پشتیبانی محتوایی در قرارداد فروش

سال اول به صورت ۱۵ساعت در ماه رایگان بوده و مازاد آن براساس تعرفه نظام صنفی رایانه ای کشور محاسبه‌ می‌گردد.

سال های آتی پس از اتمام گارانتی سال اول: ساعتی نامحدود:

ساعتی نامحدود: براساس تعرفه‌های شورای نظام صنفی رایانه‌ای در سطح کارشناس: در این مدل براساس تیکت‌های پشتیبانی ثبت شده در سامانه تیکتینگ شرکت و مدت زمان پیاده سازی هر درخواست توسط کارشناسان، مجموع ساعت ماهیانه محاسبه و براساس تعرفه نظام صنفی فاکتور برای بیمارستان صادر می‌گردد.

پکیج ساعتی ماهیانه: در این مدل تعرفه ساعتی پکیج نصف تعرفه نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سطح کارشناس محاسبه‌ می گردد.

لازم به ذکراست ظرفیت باقیمانده ساعت ماهیانه پکیج، قابل ذخیره در ماه های آتی نمی باشد و چنانچه بیشتر از ساعت پکیج در ماه درخواست ثبت گردد براساس تعرفه شورای نظام صنفی به صورت تعرفه کامل ساعتی محاسبه می گردد.

آموزش تخصصی نماینده بیمارستان: دراین مدل براساس ساعات جلسات آموزشی و مطابق تعرفه‌های نظام صنفی رایانه ای کشور هزینه کل دوره محاسبه می‌گردد.

استقرار

در هر دو نوع قرارداد مبلغ ثابتی فقط یکبار و در ابتدای قرارداد بابت استقرار نرم افزار محاسبه می‌گردد.

آموزش خارج از استقرار

هزینه مربوط به آموزش خارج از بازه زمانی استقرار برای هر دو نوع قرارداد به صورت ساعتی، براساس فاکتورهای زیر و طبق تعرفه نظام صنفی رایانه کشور محاسبه می‌گردد.

۱. سطح سازمانی مدرس (کارشناس،کارشناس مسئول،مدیر)

۲. نوع دوره آموزشی (حضوری، آنلاین)

لازم به ذکراست در دوره آموزشی حضوری هزینه ایاب و ذهاب و اسکان مدرس برعهده بیمارستان می‌باشد.